Naar een nieuw samenspel Handhaving en Reiniging in Nieuw-West.

Bouwen aan Nieuw-West Schoon, Heel en Veilig.
(Onderaan kun je het volledige document ook downloaden met de plaatjes)

Hierbij de notitie naar “Naar een nieuw samenspel Handhaving en Reiniging in Nieuw-West”. Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van de ervaringen afgelopen periode als projectleider in Nieuw-West. En de specifieke vraag om oplossingen te vinden voor het gedragsaspect om Nieuw-West Schoon, Heel en Veilig te maken.

Onze analyse is dat het om deze vraag goed op te lossen belangrijk is, om niet alleen te focussen op oplossingen op gedragsgebied (heldere en afgestemde communicatie, duidelijke spelregels etc.), maar juist essentieel is om te interveniëren op de onderliggende kwesties. De noodzaak om juist de onderliggende dynamiek te begrijpen en vanuit deze nieuwe kennis te handelen is dit najaar met het Vuilnisoproer extra scherp in beeld gekomen. 

Zoals één van de bewoners in het Vuilnisoproer zei: “Als je de onderliggende dynamiek begrijpt, kan iedereen in zijn eigen rol zich bezinnen op hoe het samenspel beter kan”.

Doel van deze notitie is de onderliggende dynamiek te begrijpen, te komen tot een gedeelde analyse van betrokkenen  en vandaar uit met bewoners, ondernemers, organisaties, gemeente een ontwikkelagenda te maken die op een ontwikkelende manier leidt naar een Schoon Heel en Veilig Nieuw-West. Het is belangrijk dat hierbij juist het Stadsdeel Nieuw-West hierin het voortouw neemt, vanuit perspectief van bewoners en ondernemers. De kennis die in Nieuw-West wordt opgebouwd wordt is vast bruikbaar voor de hele stad!

Peter van der Vliet

Projectleider intensivering Handhaving en Reiniging Nieuw-West.“Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij” (Gandhi)

Samen bouwen aan co-creatie, wederkerigheid en eigenaarschap van bewoners en ondernemers. 

Samenvatting:

Intentie van het Masterplan Handhaving en Reiniging is om de uitvoering van het werk op gebied van Schoon, Heel en Veilig structureel goed op orde te brengen, net zoals dat op andere werkterreinen in de stad gebeurd is. Hier wordt veel tijd en energie in gestoken, door de medewerkers van de betrokken diensten: Stadswerken, Afval- en Grondstoffen en THOR en betrokkenen vanuit het stadsdeel in Nieuw-West.

Het Vuilnisoproer van 2020 maakt onderliggende vraagstukken en gewenste oplossingsrichtingen duidelijk. Deze notitie geeft hier nader invulling aan.


Effectief het vraagstuk van een Schoon, Heel en Veilig Nieuw-West aanpakken vraagt een gedeelde analyse van betrokken. 

Daarom wordt eerst aandacht besteed aan het beschrijven van 4 onderliggende dynamieken:

 1. Werken vanuit de systeemwereld naar de leefwereld of werken vanuit de leefwereld naar de 

     systeemwereld. In Nieuw-West is het nodig te werken vanuit de leefwereld van bewoners 

     en ondernemers gericht op oplossingen van knelpunten.

 1. De blinde vlek van de macht begrijpen. Degene die alle macht op gebied van Schoon,

     Heel en Veilig heeft wordt niet bedreigt. Dat wringt in Nieuw-West. 

 1. Gedrag van inwoners (verder) beïnvloeden op gebied van Schoon, Heel en Veilig vraagt 

    een agenda van het opbouwen van eigenaarschap.

 1. De dynamiek bij de gemeente. Er is na de recente reorganisatie van Stadswerken, Afval en 

     Grondstoffen en THOR ruimte voor nieuwe oplossingen in de aansluiten tussen de 

     diensten en gebied. 


Vervolgens worden een aantal bouwstenen voor een nieuw samenspel tussen bewoners, ondernemers, mensen uit organisaties en gemeente voorgesteld:

 1. Initiatiefkracht van bewoners en ondernemers.
 2. Nieuwe uitgangspunten, herontwerp van processen en nieuwe deskundigheden van 

     alle betrokkenen.

 1. Een ontwikkelende en lerende actie aanpak op basis van gedeelde uitgangspunten. 

     Verbinden visie, strategie en praktijk op straat. De brug bouwen terwijl je erover loopt.

 1. Een nieuw begrippenkader. Het samenspel met bewoners, ondernemers, mensen uit 

     organisaties, en gemeente opnieuw vorm geven vraagt een nieuw gedeeld begrippen- 

    kader. 

 1. (Stuur-)Informatie voor bewoners, ondernemers, en beroepskrachten als basis voor 

     ontwikkeling. 

 1. Inregelen op buurt- en wijkniveau van de nieuwe samenwerking.
 2. Een Service Level Agreement per buurt en voor Nieuw-West tussen gebieden 

    en de diensten als gewenst doel om naar toe te werken.  Wat is de vraag?

Stadswerken, Afval en Grondstoffen en THOR zijn in hoog tempo bezig de diensten te professionaliseren, processen opnieuw in te richten en effectiever op straat te zijn. Het Masterplan Handhaving en Reiniging is een extra impuls daarvoor. O.a. het ‘Bijplaatsingen’ plan met extra focus op opruimen van bijplaatsingen gepaard gaand aan extra inzet van handhavers blijkt effectief. Ook wordt de onderliggende vraag zichtbaar, dat er wat anders moet gebeuren, dan simpelweg meer opruimen en strenger handhaven. (“Ze gooien afval als we weg zijn, net zo hard weer op straat, er moet op gedragsniveau wat gebeuren…”)


Het Vuilnisoproer in Nieuw-West ontstond in het najaar van 2020 uit onvrede bij bewoners in Nieuw-west (rond de Sloterplas) over de onaanvaardbare vervuiling van het leefmilieu waar niet tegen op was te "prikken" en het - kennelijk - niet begrijpen van de Gemeente(diensten) hoe hier goed mee om te gaan

Het Vuilnisoproer afgelopen zomer/najaar 2020 maakt duidelijk waar de onderliggende spanning  en de kansen zitten om het afval probleem in Nieuw-West effectief aan te pakken. Het Vuilnisoproer maakt de weg naar een Schoon Heel en Veilig Nieuw-West, en daarmee naar een Schoon Heel en Veilig Amsterdam zichtbaar. Een hoopvol perspectief, dat uitnodigt om er samen de schouders onder te zetten. 


Wat maakt het Vuilnisoproer zichtbaar? 

De casus van het Sloterparkstrand maakt de dynamiek zichtbaar en de kansen.

De korte versie: door de omstandigheden (corona, extra drukte op de strandjes, extra afval) was er behoefte aan extra afvalbakken. Vanuit de gemeente werd hier niet/onvoldoende op ingespeeld. Een actieve bewoner nam initiatief om extra afvalbakken geplaatst te krijgen. Vanuit Stadswerken werd hierop goed ingespeeld en werd ter plekke bekeken, hoeveel bakken er nodig waren. Er werden 10 bakken afgesproken, en waar ze geplaatst zouden worden. Uiteindelijk werd besloten op kantoor om er 5 te leveren. Eén grote zwarte bak, naast gele afvalbakken. Hier was over nagedacht, alleen was de kennis van bewoners daar niet in meegenomen. De bewoner besloot daarop de andere 5 bakken zelf te kopen. De verontwaardiging onder buurtbewoners over deze gang van zaken was groot. Het was de druppel die de emmer deed overlopen en een belangrijke aanzet gaf tot het Vuilnisoproer. Uiteindelijk heeft de gemeente de zelfgekochte afvalbakken wel overgenomen. In de casus wordt ook duidelijk dat de veronderstelling, dat vragen van bewoners vaak leiden tot extra complicaties in het proces, niet klopt. Bewoners, zijn mits ze op een gepaste manier betrokken zijn, in staat om rekening te houden met diverse belangen en mee te denken in wat de beste oplossing is voor een probleem. Sterker nog: juist omdat bewoners (en ondernemers) de feitelijke ervaring van de plek inbrengen, wat er precies gebeurt, zijn bewoners en ondernemers een essentiële schakel in het oplossen van knelpunten op straat. Het resultaat in deze casus is dat Pantar uiteindelijk minder werk heeft. Zo is het voorbeeld van het Sloterparkstrand een voorbeeld geworden van de gewenste samenwerking tussen bewoners en gemeente.

De casus van het Sloterpark strand en de energie die daar is vrijgekomen maakt ook een onderliggende dynamiek zichtbaar. De casus van de met ondernemers ontwikkelde Zero Mica aanpak op Plein 40/45 illustreert ditzelfde perspectief: met betrokken bewoners/ondernemers worden oplossingsrichtingen zichtbaar. Het is belangrijk dat deze potentie vanuit de lijnorganisatie wordt herkend. 


Wat is de onderliggende dynamiek? 

 1. Werken vanuit de leefwereld (bewoners/ondernemers) of werken vanuit de systeemwereld? De waarneming is dat het Vuilnisoproer de spanning tussen systeemwereld en leefwereld zichtbaar maakt. De dominante denkrichting vanuit Stadswerken, Afval en Grondstoffen en THOR is vanuit de systeemwereld naar de leefwereld naar de bedoeling. (zie afbeelding) Dit vertaalt zich in Nieuw-West in weinig erkenning in de noodzaak van samenwerking met bewoners, en weinig ruimte om in gesprek te gaan. Er wordt toegewerkt naar strak vastgelegde processen. Basis aanname hierbij is: “De gemeente is verantwoordelijk”. Terwijl de dominante denkrichting in het gebied is vanuit de leefwereld van de bewoners en ondernemers. Het Vuilnisoproer maakt duidelijk dat dit samenspel juist in het stadsdeel, en in de buurten opnieuw moet worden uitgevonden. Bewoners en ondernemers vragen om denken en werken vanuit de bedoeling; een schone en hele en veilige straat en buurt.

Wat zijn nog meer onderliggende dynamieken?

 1. De blinde vlek van de macht in een gemeente.

In een gemeente gebeurt iets bijzonders. Er zijn heel veel bewoners, die geven geld aan een relatief klein aantal beroepskrachten b.v. van Stadswerken, Afval-en grondstoffen en THOR om vuilnis op te halen, de straat te vegen en te handhaven. Doordat alle bewoners en ondernemers het geld geven aan de gemeente (reinigingsheffing) en de taak delegeren, kantelt de machtsbalans. De inwoners hebben hun macht en invloed gegeven aan beroepskrachten om hun werk te doen. De wethouders, gemeenteraad en stadsdeelcommissie sturen dit proces aan. Het gevolg is dat er veel geld en potentie (en dus macht) bij de uitvoerende diensten zit. 


Wat essentieel is dat de uitvoerende diensten zich bewust zijn van de blinde vlek van de macht: degene die de macht heeft is zich (vaak) niet bewust van dat dit zo is, want degene die de macht heeft wordt niet bedreigt en realiseert zich dus niet hoeveel macht hij/zij heeft.  Degene die de macht niet heeft moet vertrouwen op dat de beroepskrachten hun werk goed doen. Het onbedoelde effect van deze dynamiek is dat de bewoner of ondernemer zich gaat gedragen als consument. (“Ik heb er toch voor betaald…”) Het belangrijkste wat je als bewoner op dit moment kan doen, is vertrouwen dat de diensten hun werk goed doen, en als dat niet zo is een SIA melding aanmaken. Het is duidelijk dat hier veel energie, deskundigheid en betrokkenheid van bewoners en ondernemers verloren gaat. Het eigenaarschap van “onze buurt” komt onder druk te staan en wordt versterkt door ontwikkelingen op ander b.v. sociaal cultureel terrein. Extra complicatie is dat in Nieuw-West het aantal meldingen t.o.v. andere stadsdelen laag is. Als er geen eigenaarschap is van bewoners, dan is de drempel laag om je spullen gewoon op straat te dumpen. (“Ze ruimen het maar op… het interesseert me niet”) Het Broken Window effect speelt hier: Als een straat er verloederd uitziet, trekt dat criminaliteit en niet gewenst gedrag aan. 

Ontbreken van eigenaarschap is desastreus voor initiatiefkracht van bewoners en ondernemers. Stel je maar eens voor als betrokkene hoe frustrerend het is als je in de straat een afvalprobleem ziet. Je ziet en snapt hoe het opgelost kan worden, en het belangrijkste dat je geacht wordt te doen is een SIA melding te maken in de Buiten Beter App.


Het eigenaarschap op gebied van Schoon, Heel en Veilig weer terug in de wijken is de kans die open ligt. In de ontwikkelende nieuwe netwerken, waarin ieder gelijkwaardig is, wordt ruimte gemaakt voor creatie macht. De diensten (Stadswerken/Afval en Grondstoffen en THOR en medewerkers van Nieuw-West  hebben een ondersteunende en uitvoerende rol daarin. Een ander voorbeeld van een macht shift wordt gezien binnen de Buurtbudgetten. Met dit mechanisme kunnen de uitvoerende diensten niet meer om de bewoners heen. Bewoners /ondernemers mogen zelf ideeën inbrengen om hun wijk leefbaarder te maken en krijgen hier budget voor. Zo kreeg een bewonersgroep 40.000 euro om Plein 40-45 schoner te maken. Zo kregen marktkooplui 90.000 euro om afvalstromen anders in te richten. Een afvalactieplan voor Geuzeveld-Slotermeer ontving 40.000 euro en David Vos straat 15.000 euro om de straat schoner te maken. Bewonersgroep Het Schoonste Plein en marktondernemers van Plein 40-45 constateerden dat het aan het einde van een marktdag vol met zwerfafval ligt, dat de wijk in waait. De markt conciërges werken maar tot 17 en de reinigers beginnen pas rond 19u met reinigen. Waaiend plastic krijgt meer dan een uur lang vrij spel. Zij zochten de samenwerking op met het koffiehuis dat daklozen inzet als afvalprikkers. Zij prikken nu van 17-19uur. Deze (tijdelijke) oplossing creëert veel eigenaarschap bij marktondernemers en bewoners, maar creëert ook spanningen binnen de gemeente.


 1. Betrekken van inwoners bij Schoon, Heel en Veilig vraagt een agenda van het opbouwen van eigenaarschap. 

Het activiteitenplan van het Vuilnisoproer voorziet daar in (bijlage). Het uitvoeringsplan 2021 bevat de volgende onderdelen:

 • Een deelplatform – backoffice waarin netwerk per buurt geregistreerd wordt.
 • Communicatie – themacampagnes, voorlichting. Gouden grijper voor succesvol initiatief.
 • Arti vertaling van informatie.
 • Kids als ambassadeurs – betrekken scholen.
 • Bevorderen van lokaal initiatief (prikken, buurtbudget, zero mica etc.)
 • Wijkadoptanten (naast containeradoptanten netwerk wijk adoptanten)
 • Materialen hubs
 • Afval wordt kunst. Wereldwijd wordt een afval beweging zichtbaar richting Zero Waste. Bewoners in Nieuw-West doen hier actief in mee.
 • Additionele arbeidsplaatsen. Structurele inzet door extra arbeidsplaatsen (buurtbanen) Ook aansluiting zoeken bij Reclassering met werkgestraften in de buurt
 •  is een kans. 
 • Innovatie: Zero Waste lab, dagrecreatie, focus hotspots met bewoners/ondernemers.

Voor dit (weer) opbouwen van eigenaarschap in de wijk, wordt zichtbaar dat Schoon, Heel en Veilig hele geschikte onderwerpen zijn: het is concreet, het resultaat of het werkt is direct op straat zichtbaar. Doordat je kan focussen op een onderwerp waarop je een gezamenlijk belang hebt – iedereen wil toch een schone wijk/straat? – kan Schoon, Heel en Veilig een sterk bindend thema zijn. Dat uitdaagt tot integraal werken: qua beheers aspecten, sociale dynamiek, milieu, circulaire economie, werk. Dat er energie op zit van bewoners om deze dynamiek aan te jagen is zichtbaar in het Vuilnisoproer. De bewoners en ondernemers eisen hun plek op in het systeem. Een nieuwe machtsfactor wordt zichtbaar: de kracht van de verbeelding door samen een nieuw verhaal te maken.


 1. De dynamiek bij de gemeente; na de recente reorganisatie is er ruimte voor nieuwe oplossingen in de aansluiting tussen de diensten en het gebied. 

Stadswerken, Afval- en Grondstoffen en THOR zijn recent gereorganiseerd en doende de werkprocessen opnieuw in te regelen. Belangrijk onderwerp hierbij is hoe de aansluiting met het gebied en de buurten in Nieuw-West gemaakt wordt. Deze notitie geeft richting aan dit proces om tot een gedeelde aanpak van aansluiten van gebied met de lijn te komen. Bouwstenen van een nieuw samenspel:

 1. Initiatiefkracht van bewoners en ondernemers. 

(H)erken dat initiatiefkracht van bewoners een essentiële sleutel is voor ontwikkeling.

Door het Vuilnisoproer en de ontwikkeling die daar zichtbaar wordt te faciliteren als stadsdeel en er actief in deel te nemen wordt de gewenste ontwikkeling van uit de leefwereld van bewoners en ondernemers ingezet. Om initiatiefkracht op te bouwen is netwerkopbouw van bewoners en ondernemers zoals al gebeurd in het Vuilnisoproer en b.v. via wijkadoptanten essentieel

Beslispunt: initiatiefkracht en netwerkopbouw van bewoners en ondernemers is een belangrijke invalshoek op gedragsgebied om Nieuw-West, Schoon Heel en Veilig te krijgen.

Actie: faciliteer met betrokken beroepskrachten ontwikkelingen gericht op aanjagen van initiatiefkracht en netwerkopbouw.


 1. Deze ontwikkeling vraagt nieuwe uitgangspunten, herontwerp van processen en nieuwe deskundigheden van alle betrokkenen.

Helpend is deze gewenste ontwikkelrichting als Stadsdeel te omarmen, en zo bij te dragen op ontwikkelen van bewustzijn van deze dynamiek in de hele stad, op alle niveaus en alle terreinen. Door het Vuilnisoproer wordt ook een nieuwe dynamiek van een ontwikkelende actie aanpak duidelijk. 

Bij de traditionele manier van beleid maken, wordt er beleid gemaakt, vanuit de systeemwereld gericht op taak en bewoners, op papier gezet, en uitgevoerd, geëvalueerd, verbeterd en opnieuw geprobeerd. Bewoners/ondernemers kunnen in deze cyclus participeren. 

Via het Vuilnisoproer wordt een nieuwe manier van beleid maken zichtbaar. Op een actiegerichte en lerende manier wordt al doende duidelijk wat werkt en wat niet. Dat vergt een gedeelde mindset op de onderliggende dynamiek en bereidheid van betrokkenen om samen deze weg vorm te geven. 

Beslispunt: bewoners een actieve rol geven in Nieuw-West Schoon Heel en Veilig krijgen vergt herontwerp van processen en nieuwe deskundigheden van betrokkenen. Hier wordt ruimte voor gemaakt in tijd en geld. (Inzet buurtbudget en budget Nieuw-West Masterplan Handhaving en Reiniging).


 1. De brug bouwen terwijl je erover loopt – een ontwikkelende en lerende actie aanpak op basis van gedeelde uitgangspunten. Verbinden visie, strategie en praktijk op straat.

Het is de vraag aan het Stadsdeel en andere diensten in de stad om de ontwikkeling met het Vuilnisoproer te omarmen en te faciliteren. De achterliggende waarneming is, dat er via het Vuilnisoproer een weg zichtbaar wordt hoe beleidsbeslissingen in de gemeenteraad  bijvoorbeeld “Amsterdam plastic vrij in 2030” of de Donut economie, vertaald kunnen worden in acties met bewoners en ondernemers. Schoon, Schoon, Heel en Veilig zijn invalshoeken om fundamentele besluiten in de gemeenteraad om te zetten in praktische acties. Er zijn nog veel meer beleidsterreinen waar dit geldt, denk aan de energietransitie, de omgevingswet etc.

Dit is misschien wel het belangrijkste beslispunt van de 7, maar ook de lastigste, want het vergt een cultuuromslag van controle en accent op repressie naar vertrouwen, luisteren en bereidheid om samen op basis van werkelijk contact, met de situatie en elkaar praktische stappen te zetten.

Beslispunt: er wordt ruimte gemaakt in Nieuw-West, voor een ontwikkelende en lerende actie aanpak om samen: bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente Nieuw-West Schoon Heel en Veilig te maken. 


 1. Het samenspel met bewoners, ondernemers, mensen uit organisaties, en gemeente opnieuw vorm geven vraagt een nieuw gedeeld begrippenkader. 

Als de intentie is om de bewoner aan te spreken op zijn/haar potentie en mogelijk achterliggende ambitie, dan helpt het om zicht te krijgen op verschillende rollen. Grofweg vallen vier rollen te onderscheiden. Er zijn twee criteria voor verschillende rollen 

 1. Hoeveelheid beschikbare tijd 
 2. Beschikbare deskundigheid. 

Via deze twee criteria is er grofweg de keuze voor 4 rollen:

 1. Een taak helemaal betaald laten uitvoeren.
 2. Een taak betaald uit laten voeren met bewoners inbreng. 
 3. Een taak onbetaald laten uitvoeren, met ondersteuning beroepskrachten
 4. Een taak helemaal vrijwillig laten uitvoeren.
{Hier hoort een tabel, helaas zijn de plaatjes en tabellen niet

Beslispunt:

Dit begrippenkader wordt de komende periode in het kader van de invulling van het Masterplan Handhaving en Reiniging in Nieuw-West in samenspraak met bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente verder ontwikkeld en ingevuld. 


 1. (Stuur-)Informatie voor bewoners, ondernemers, en beroepskrachten als basis voor ontwikkeling. 

Te constateren valt dat er veel stuurinformatie beschikbaar is in de organisatie, en dat deze informatie op dit moment vooral in de stafdiensten (CTO) en in de beroepsorganisatie beschikbaar is. De beroepskracht in de wijk of de bewoner of ondernemer heeft geen informatie beschikbaar. Wat een gebiedsmakelaar kan doen is een SIA melding aanmaken, net als een bewoner. Dat levert b.v. in de Couperusbuurt bij een schouw de constatering op van een bewoner die met een emmertje sop de groene lantaarnpaal aan wilde pakken. “Hee, de lantaarnpaal is niet alleen groen, de verf is ook eraf gebladderd. Het is jaren geleden dat de lantaarnpaal geschilderd is…”

De SIA melding gedaan: “Kan de lantaarnpaal geschilderd worden?” Levert als antwoord op; 

“Er is afgesproken dat de minimale prestatie is dat de lampen branden. Er is geen budget voor onderhoud”… De vraag van het bewonerscomité is: “en nu?” Dat levert reacties op als: “Meldingen maken heeft tocht geen zin…””De gemeente doet niets”. Hoe dit proces beter kan verlopen is (nog) niet ingeregeld. 


Het is belangrijk dat dit soort informatie boven water komt en er nieuw samenspel ontwikkeld wordt hoe met dit soort spanningen in de toekomst om te gaan. Deze vraag is inmiddels ook neergelegd en wordt opgepakt met CTO, bewoners, en betrokken beroepskrachten. De vervolgvraag is: hoe ziet informatie er ook vanuit bewoners en ondernemersperspectief uit. Hoe ziet het dashboard eruit van de wijkadoptant, of degene die op buurtniveau de resultaten op Schoon, Heel en Veilig monitort. En wie vervult deze rol vanuit de beroepskrachten?

Beslispunt: ontwikkel een dashboard dat is opgebouwd vanuit de belevingswereld van de bewoners en ondernemers, maak hierbij gebruik van de beschikbare informatie binnen de gemeente en zoek uit wat er meer/anders nodig is vanuit bewoners-/ondernemers perspectief.


 1. Inregelen op buurt- en wijkniveau van een nieuwe samenwerking: 

Er is volop dynamiek bij de bewoners en ondernemers in het Vuilnisoproer. Hoe dat er precies uit komt te zien, gaat komende periode werkende weg duidelijk worden. 

Een belangrijke ontwikkelvraag op dit moment is, hoe op buurtniveau de aansluiting met beroepskrachten gemaakt wordt. Opvallend bijvoorbeeld bij een leefbaarheidsoverleg van de Couperusbuurt is dat diverse beroeps disciplines aanwezig zijn; Woonzorg, Eigenwijks, functionaris van de ontwikkelbuurten, buurtmakelaar en de wijkagent. Alleen op gebied van Schoon, Heel en Veilig is er geen vertegenwoordiging. Terwijl de meeste vragen die naar boven komen juist hierover gaan. Zo gebeurt het dat belangrijke leefbaarheidsvragen over overlast in een park of illegale bewoning van bootjes, niet geadresseerd kunnen worden… een onwenselijke praktijk.

Op dit moment ligt er een voorstel voor om in iedere buurt maandelijks een buurtschouw te doen, waarbij naast bewoners en ondernemers ook de gebiedsbeheerder aanwezig is. Zo kan er gewerkt worden aan actiepunten om de buurt Schoon, Heel en Veilig te maken.

Zo zijn er in het kader van het Masterplan extra leefbaarheidshandhavers beschikbaar gesteld per ingang van 1/1/2021. Te constateren valt dat er geen sturing is vanuit het gebied op de inzet van deze handhavers, niet door beroepskrachten vanuit het gebied en niet door bewoners, of ondernemers. Werk hierbij indien nodig toe naar nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente. 

Beslispunt: werk op buurt en wijk niveau toe naar een beroepsmatige inbreng vanuit de lijn in samenwerking met functionarissen uit het gebied, waarbij helder onderscheid gemaakt wordt tussen operationele- tactische en strategische vragen. En zorg voor passende inbreng van bewoners/ondernemers op ieder niveau. 


 1. Werk toe naar een Service Level Agreement per buurt en voor heel Nieuw-West:

Op dit moment worden er door Stadswerken, Afval- en Grondstoffen en THOR jaarlijks afspraken gemaakt op Stadsdeelniveau met Nieuw-West. Bij het maken van deze afspraken op strategisch niveau is geen koppeling met uitvoering op tactisch en operationeel niveau.

Beslispunt: werk op buurt- en wijkniveau toe naar een samenhangende Service Level Agreement waarin afspraken vastgelegd worden tussen bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente inzet, vanuit de diensten (Stadswerken, Afval- en Grondstoffen, en THOR en het gebied)


16 april 2021, Peter van der Vliet,

Projectleider intensivering handhaving en reiniging

Met inbreng van Mendy Baumeester (gebiedsmakelaar Sloterpark) en Zinzi Stasse (Buurtbudget/Zero Mica Plein 40/45) Hans Krikke/Peik Suyling/Jan v.d. Borden e.a.(Vuilnisoproer).